2017-12-27
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 1 تن زنجیری چهار حرکت تمام دو سرعت آویز

2017-12-27
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 2 تن زنجیری چهار حرکت دو سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 3 تن زنجیری چهار حرکت دو سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 5 تن زنجیری چهار حرکت دو سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 0.5 تن زنجیری چهار حرکت دو سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 0.5 تن زنجیری چهار حرکت تک سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 1 تن زنجیری چهار حرکت تک سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 2 تن زنجیری چهار حرکت تک سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 3 تن زنجیری چهار حرکت تک سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 5 تن زنجیری چهار حرکت تک سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر ۱ تن زنجیری چهار حرکت دو سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 2 تن زنجیری چهار حرکت تمام دو سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 3 تن زنجیری چهار حرکت تمام دو سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 5 تن زنجیری چهار حرکت تمام دو سرعت آویز

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 1 تن زنجیری چهار حرکت دو سرعت لوهدروم

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 2 تن زنجیری چهار حرکت دو سرعت لوهدروم

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 3 تن زنجیری چهار حرکت دو سرعت لوهدروم

2017-12-28
جرثقیل سقفی سامسونگ

بالابر 5 تن زنجیری چهار حرکت دو سرعت لوهدروم